tiểu cảnh non bộ

Tiểu cảnh non bộ đẹp

Tiểu cảnh non bộ đẹp

Muốn lập ý và xác định được chủ đề biểu đạt trước tiên phải dựa trên thực tế khách quan, nắm vững đặc điểm của cảnh quan để lược bỏ cái thô, giữ được cái tinh, khử dược cái rối,