thế thất hiền

Bonsai thế thất hiền

Bonsai thế thất hiền

Tại sao lại nói là thế cây Thất hiền.. vì.. cây có 7 tán quần tụ trên 1 thân cây.. theo các hướng đối diện nhau như cùng ngồi vào bàn trà tửu.Cây thất hiền rất hiếm gặp vì nó