thế non bộ đẹp

Tìm hiểu về thế non bộ

Tìm hiểu về thế non bộ

Muốn bố cục cho đẹp, nghệ nhân phải theo những nguyên tắc căn bản của nghệ thuật tạo hình, tức là toàn bộ phải chặt chẽ, có trọng tâm, cân đối, có gần, có xa. Nghệ nhân non bộ Việt