thập toàn cây cảnh cổ

Tìm hiểu dáng thế thập toàn cây cảnh cổ

Tìm hiểu dáng thế thập toàn cây cảnh cổ

Chơi cây cảnh là một nếp văn hoá truyền thống của dân tộc ta. Ban đầu thú chơi này chỉ có những gia đình quyền quý. Ngày nay, thú chơi cây cảnh đã phổ biến đến nhiều tầng lớp, đặc