nguồn gốc Penjing Trung Quốc

Tìm hiểu về nguồn gốc Penjing Trung Quốc

Tìm hiểu về nguồn gốc Penjing Trung Quốc

Penjing là nghệ thuật sáng tạo cảnh vật thu nhỏ trong bồn chứa của Trung Quốc. Từ Penjing gồm hai ký tự: “pen” nghĩa là “chậu” hay “vật chứa”, và “jing” nghĩa là “cảnh quan”. Dưới đây là bài viết