kinh nghiệm uốn cành

Kinh nghiệm uốn dây, uốn cành

Kinh nghiệm uốn dây, uốn cành

Uốn dây là cái bài học đầu tiên để làm một cây bonsai. Nếu chúng ta không biết uốn dây cho đúng thì ta không thể làm được một cây bonsai đẹp. Tôi rất vui được ra cùng giao lưu