hướng dẫn uốn cành

Kỹ thuật uốn cành

Kỹ thuật uốn cành

Tiến trình của việc uốn là trước hết uốn thân chính, rồi đến cành chính, sau là những cành quanh thân cây khởi đi từ gốc lên ngọn, cành lớn trước, cành nhỏ sau. Có nhiều phương pháp uốn cành.