dáng tam đa

Bonsai thế tam đa

Bonsai thế tam đa

Tàn thứ ba là tàn ngọn, cách xa hơn tàn thứ hai xũng hớt tỉa tròn nhưng nhưng nhỏ hơn hai tàn trứơc. Thế tam đa còn gọi tam tài, tam giáo hay là thiên, địa, nhân nữa. thế này