chọn chậu bonsai

Nguyên tắc chọn chậu bonsai

Nguyên tắc chọn chậu bonsai

Cây thấp thì dùng chậu cao, nhất là cây dáng huyền. Cây cao thì dùng chậu thấp. Xu hướng chung đối với cây cảnh nghệ thuật là dùng ang hay bể mong với lượng đất tối thiểu đủ duy trì