cách uốn cành

Kỹ thuật uốn cành

Kỹ thuật uốn cành

Tiến trình của việc uốn là trước hết uốn thân chính, rồi đến cành chính, sau là những cành quanh thân cây khởi đi từ gốc lên ngọn, cành lớn trước, cành nhỏ sau. Có nhiều phương pháp uốn cành.

Kinh nghiệm uốn dây, uốn cành

Kinh nghiệm uốn dây, uốn cành

Uốn dây là cái bài học đầu tiên để làm một cây bonsai. Nếu chúng ta không biết uốn dây cho đúng thì ta không thể làm được một cây bonsai đẹp. Tôi rất vui được ra cùng giao lưu