bonsai thế tùng thập

Bonsai thế tùng thập

Bonsai thế tùng thập

Thế cây này các cụ ta ngày xưa thường dùng để uốn các cây dáng trực – thọ thể hiện sự trường tồn vĩnh viễn… cây dùng để uốn thường phải là cây có dáng thẳng đứng gốc to già