Bonsai dáng trực lắc

Bonsai dáng trực lắc

Chúng ta hiểu trực có nghĩa là thẳng còn lắc trong từ lắc lư..
Chúng ta sẽ hiểu ở đây dáng trực lắc nghĩa là thân cây gần như thẳng và các nhánh cây mọc lắc lư
đan nhau theo từng tán từ dưới gốc lên ngọn .. và tại điểm ra tán thân cây có phần nghiêng nhẹ về cành đó.
Rất rễ hiểu nó hơi giống hình dích dắc . Dáng cây này bắt gặp khá nhiều trong thực tế.

Bonsai dáng trực lắc

Bonsai dáng trực lắc

Theo icaycanh.com